อาจารย์ประสาน บุญโสภาคย์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิติศาสตร์
สังกัดสาขา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
อีเมลติดต่อ prasarn.boo@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมประสิทธิภาพขององค์กรชุมชนตำบล เสร็จสิ้น
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม เสร็จสิ้น