อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ kanjana.sri@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
พย.ม. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์การแพทย์ - พยาบาลศาสตร์
การศึกษา - หลักสูตรและการสอน
การศึกษา - การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ เสร็จสิ้น
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาเอกชน เสร็จสิ้น