การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาเอกชน
Confinement factor analysis learning style of nursing students private higher education


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 1 มิถุนายน 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 มิถุนายน 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์