พยาบาลอาชีวอนามัย : หนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในสถานประกอบการ
OCCUPATIONAL HEALTH NURSES: THE PIECE OF DRIVINGFORCE OF SAFETY ENGINEERING IN WORKPLACE


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
รายละเอียดวารสาร 10(3), 133-145.
URL อ้างอิง https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/kbej/article/view/243441/165682
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2020
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน