ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศนีย์ ทองศิลป์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สำนักวิจัย
สังกัดสาขา สำนักงานสำนักวิจัย
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ
การศึกษา ปริญญาโท
กศ.ม. - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชียวชาญ การศึกษา - การวัดและการประเมินผลการศึกษา
การศึกษา - การวัดและการประเมินผลการศึกษา
การศึกษา - การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การพัฒนาแบบวัดค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามแนวคิดพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของเยาวชนไทย เสร็จสิ้น