การพัฒนาแบบวัดค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามแนวคิดพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของเยาวชนไทย


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 2 ตุลาคม 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 15 มกราคม. 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 29 กันยายน 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน สกว.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์
อาจารย์ภาวนา เมนทะระ
อาจารย์เรวดี อันนันนับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศนีย์ ทองศิลป์
อาจารย์ปิยวรรณ บุญเพ็ญ