อาจารย์ภาวนา เมนทะระ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สำนักวิจัย
สังกัดสาขา สำนักงานสำนักวิจัย
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ pavana.men@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
สต.ม. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์และสถิติ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การพัฒนาแบบวัดค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามแนวคิดพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของเยาวชนไทย เสร็จสิ้น