อาจารย์บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สำนักวิจัย
สังกัดสาขา สำนักงานสำนักวิจัย
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการ สำนักงานวิจัย
อีเมลติดต่อ boonchird.pin@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การพัฒนาแบบวัดค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามแนวคิดพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของเยาวชนไทย เสร็จสิ้น