อาจารย์ปิยวรรณ บุญเพ็ญ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สำนักวิจัย
สังกัดสาขา สำนักงานสำนักวิจัย
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ piyanan.boo@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
ปร.ด. - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชียวชาญ สังคมวิทยา - พัฒนาสังคม
สังคมวิทยา - จิตวิทยาสังคม
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์และสถิติ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักในอุตสาหกรรมสับปะรดในประเทศไทย เสร็จสิ้น
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาแรงงานวิชาชีพที่เป็นความต้องการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ช้ากว่ากำหนด
การศึกษาเพื่อนำเสนอรูปแบบในการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การศึกษาเปรียบเทียบแรงงานที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงกับแรงงานที่อาจสูญเสียโอกาส ของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ช้ากว่ากำหนด
การพัฒนาแบบวัดค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามแนวคิดพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของเยาวชนไทย เสร็จสิ้น