การศึกษาเพื่อนำเสนอรูปแบบในการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การศึกษาเปรียบเทียบแรงงานที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงกับแรงงานที่อาจสูญเสียโอกาส ของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 18 มกราคม. 2556
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 18 ธันวาคม 2556
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 90 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน งบประมาณแผ่นดิน มศว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ปิยวรรณ บุญเพ็ญ