การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักในอุตสาหกรรมสับปะรดในประเทศไทย


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 26 กันยายน 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 28 มิถุนายน 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 มิถุนายน 2559
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ปิยวรรณ บุญเพ็ญ