การบารุงรักษาเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตชุดสายไฟในรถยนต์
MAINTENANCE INCREASE EFFICIENCY TO MACHINES FOR PRODUCTION LINE OF THE VEHICLE WIRING HARNESS


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร Journal of Science and Technology, Sukhothai Thammathirat Open University
รายละเอียดวารสาร Vol.2 No.1 January – June 2022 หน้า 65-80
URL อ้างอิง https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stouscitech/article/view/247023/167652
Impact Factor 0.2
TCI กลุ่มที่ 3
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน