การประเมินความเสี่ยงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้ในส่วนงานรื้อถอน โครงสร้างหลังคาเหล็ก กรณีศึกษางานก่อสร้างส่วนงานปรับปรุงร้านค้า
Risk Assessment by Fault Tree Analysis (FTA) of Steel Roof Structure Demolition: Case Study Construction Works in Shop Improvement of Suvarnabhumi Air


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 11 The 11th STOU National Research Conference
รายละเอียดวารสาร หน้า 15-30
URL อ้างอิง www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ฝสส/research/Proceedings_2564/FullPaper/SS/Oral/O-SS%20002%20นายชาย%20หมอยา.pdf
Impact Factor 0.2
TCI กลุ่มที่ 3
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน