พฤติกรรมและการยอมรับของผู้ใช้เงินอิเลกทรอนิกส์ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
พฤติกรรมและการยอมรับของผู้ใช้เงินอิเลกทรอนิกส์ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารนิเทศสยามปริทัศน์
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 20 / ฉบับที่ 1 / 30-42
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2020
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน