การจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์คุณภาพธุรกิจค้าส่งไทยด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี
A Fuzzy AHP Approach to the Determination of Important Weights of Quality Criteria for Thai Wholesale Business


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560
URL อ้างอิง
Impact Factor 1.0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2017
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน