ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภากร กำจรเมนุกูล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์
อีเมลติดต่อ nipakorn.kum@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
ปร.ด. (การสื่อสารการเมือง) - ม.ธรรมศาสตร์
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - นิเทศศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -