การอนุรักษ์มรดกทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ
The Preservation of the Heritage of Art, Architecture and Landscape along the San-Sab Canal


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารเกษมบัณฑิต
รายละเอียดวารสาร ฉบับพิเศษ / ปีที่ 20 / หน้า 56-71
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2018
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน