อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
อีเมลติดต่อ chanphen.ton@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี
ปร.ด. - ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
SMART LAB MODEL: APPLYING THE HIGH AVAILABILITY SYSTEM FOR USING IN EACH COMPUTER LAB เสร็จสิ้น
Effect of enterprise resource planning on supply chain forecasting capability through collaboration: an empirical study of frozen foods industry in thailand เสร็จสิ้น
Smart Lab Model: Applying the High Availability System for using in each Computer Lab. เสร็จสิ้น