แนวทางการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด
Guideline for the Tourism Systems Development of Ban Nam Chieo, Trat Province.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดวารสาร 39(2), 193-213
URL อ้างอิง https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HUSO/article/view/247664/168160
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน