ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการประสบการณ์ในร้านสปา คุณภาพการบริการของร้านสปา ความพึงพอใจของลูกค้าที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเด์สปาในเขตกรุง
The causal relationship between spa experience management, spa service quality, customer satisfaction and customer royalty toward day spas in Bangkok


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารธุรปริทัศน์
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 13 ฉบับทีิ 2 หน้า 286-304
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน