อาจารย์ดวงทิพย์ อนันต์ศุภมงคล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะพยาบาลศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาพยาบาล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ Chonakul.kam@kbu.ac.th Ch_kamnueng@hotmail.co.th
การศึกษา ปริญญาโท
พยม. - ม.สงขลานครินทร์
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
โปรแกรมการทำกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ ต่อสมรรถภาพทางกาย ช้ากว่ากำหนด