โปรแกรมการทำกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ ต่อสมรรถภาพทางกาย
The effects of Physical Activity Program for Elderly of Physical


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 30 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 มิถุนายน 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 10 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ดวงทิพย์ อนันต์ศุภมงคล