การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระทาเพื่อการเสริมสร้างแผนที่นาทางชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร
THE DEVELOPMENT OF ACTION GROUP COUNSELING MODEL FOR THE ENHANCEMENT OF LIFE ROADMAP OF RAJABHAT UNIVERSITY STUDENTS IN BANGKOK METROPOLIS


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 11 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) หน้า 33-46
URL อ้างอิง http://journal.psy.kbu.ac.th/jour/20211102/full.pdf
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน