การจัดการความรู้พยาบาลศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและห้องเรียนเสมือนจริง
Knowledge Management in Nursing Science with Augmented Reality Technology and Virtual Classrooms


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารเกษมบัณฑิต
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 21ฉบับที่2(กรกฎาคม –ธันวาคม2563) หน้า 193-210
URL อ้างอิง https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/view/247220/168345
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2020
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน