พฤติกรรมการเสพสื่อผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต็อกของผู้ใช้บริการกลุ่มมิลเลนเนียลส์ ในช่วงสถาการณ์โควิด-19
พฤติกรรมการเสพสื่อผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต็อกของผู้ใช้บริการกลุ่มมิลเลนเนียลส์ ในช่วงสถาการณ์โควิด-19


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 11 (ม.สยาม) วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 หน้า 252 - 263
รายละเอียดวารสาร การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 11 (ม.สยาม) วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 หน้า 252 - 263
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน