อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อีเมลติดต่อ chongchit.sae@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไรกับอัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญกลุ่มดัชนี SET Well-Being ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เสร็จสิ้น
ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์รายหมวดธุรกิจ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสร็จสิ้น
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการใช้เทคนิคพยากรณ์เพื่อการวางแผนกำไร กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ เดอะ ทรีทเม้นท์ เซรั่ม ของวิสาหกิจชุมชนวาเบลล์ล่าซ์ จังหวัดพิจิตร เสร็จสิ้น
การวิเคราะห์ต้นทุนและความอ่อนไหวของโครงการลงทุนในธุรกิจบริการรักษาความสะอาด : กรณีศึกษา บริษัทมีดีพร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส เมเนจเม้นท์ จํากัด. เสร็จสิ้น