การพัฒนาสมาธิและความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาโฆษณาด้วยกิจกรรมศิลปะยึกยือ
การพัฒนาสมาธิและความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาโฆษณาด้วยกิจกรรมศิลปะยึกยือ.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 นำเสนอแบบออนไลน์ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
รายละเอียดวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 นำเสนอแบบออนไลน์ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา หน้า 949-959
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน