การพัฒนาออกแบบที่อาศัยเสริมสร้างสุขภาพทางปัญญาในผู้สูงอายุ
Development of House Design to Enhance Intellectual Well - Being in The Elderly


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
รายละเอียดวารสาร 4/38/482-490
URL อ้างอิง https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ppkjournal/article/view/250493/173414
Impact Factor 0.10
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน