การออกแบบฟิลเตอร์เอ็นดีจากฟิล์มติดรถยนต์เพื่อใช้การถ่ายภาพ
The design of ND filters from automotive window films for photography


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร KASEM BUNDIT JOURNAL
รายละเอียดวารสาร เล่มที่ 1 / ปีที่ 24 / หน้าที่ 18-32
URL อ้างอิง https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/view/264682/179299
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2023
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน