โครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬาต้นแบบ: กรณีศึกษา ตะกร้อดิจิทัลแอปพลิเคชัน
TAKRAWDIGITAL APPICATION IN SPORTS PROMOTION LOTTO MODEL OF THAILAND PROJECT: CASE STUDY


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
รายละเอียดวารสาร 2/21/110-124
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 1
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน