อาจารย์Felicito Angeles Jabutay


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สังกัดสาขา สาขาวิชา การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ felicito.jab@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 19 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
E-store Attribute Importance Dimensions, Shopping Enjoyment, and Purchase Intention: An Examination of Lazada Website เสร็จสิ้น
The effect of customer orientation on customer satisfaction and purchase intention: a case study of automobile service in India เสร็จสิ้น
The Effect of Digital Literacy on Learning in Higher Education เสร็จสิ้น
Antecedents of Employee Intention to Stay : A Case Study of a Communication Technology Company in China เสร็จสิ้น
E-Recruitment Adoption Among Chinese Job Seeker เสร็จสิ้น
Turnover intent of new workers: social exchange perspectives เสร็จสิ้น
THE POSITIVE IMPACT OF INFORMATION QUALITY, WORD-OF-MOUTH INTENTIONS, AND TRUST TOWARDS CUSTOMER SATISFACTION OF MOBILE BANKING SERVICES OF BANK C IN THAILAND เสร็จสิ้น
The Effect of Personality Traits on Job Satisfaction: A Case Study of Employees in the Ministry of Information and National Guidance in Somali เสร็จสิ้น
Factors Positively Predicting E-Learning Effectiveness by Using Facebook in Higher Education เสร็จสิ้น
The Relationships between Transformational Leadership, Job Motivation, and Employee Commitment: A Case Study of a Logistics Company in Thailand เสร็จสิ้น
Testing the stress‐strain‐outcome model in Philippines‐based call centers เสร็จสิ้น
Factors Affecting Customer Satisfaction and Customer loyalty: A Case Study of a Domestic Airline in Nigeria เสร็จสิ้น
AN EMPIRICAL STUDY OF THE IMPACT OF SELF-REGULATION AND COMPULSIVITY TOWARDS SMARTPHONE ADDICTION เสร็จสิ้น
The Impact of Employee Engagement and Employee Empowerment on Job Motivation and Employee Performance: A Case Study of a Textile Company in Nigeria. เสร็จสิ้น
The Impact of Service Quality and Brand Image on Customer Satisfaction and Customer Loyalty: A Case Study of a Public Road Transport Company in Nigeria เสร็จสิ้น
The impact of organizational justice and employee engagement on nurses' job satisfaction and intention to stay: a case study of a public hospital in Thailand เสร็จสิ้น
THE FACTORS INFLUENCING REPURCHASE INTENTION: A CASE STUDY OF THE HOTEL CHAIN A IN BANGKOK เสร็จสิ้น
Antecedents and Consequences of Emotional Dissonance among Call Center Agents เสร็จสิ้น
The impact of customer orientation, service quality, and organization reputation: A case study of a bank in China. เสร็จสิ้น