ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองในการฟื้นสภาพของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทรวงอกโดยการส่องกล้อง
Effects of a self-management promoting program for recovery of patients undergoing video-assisted thoracoscopic surgery


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
รายละเอียดวารสาร 3/45/99-111
URL อ้างอิง https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/256709/174767
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน