อาจารย์กัญญา เชียรวิจิตร


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาชาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ Kanya.chi@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
MBA - ม.ราม
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -