การคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวจากมาตรการควบคุมโรคติดต่อ โควิด 19 : ศึกษาความชอบด้วยกฎหมายในการอ้างฐานประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลชนิดพิเศษตามข้อตกล
Protection of the Right to Privacy from Covid-19 Control Procedures: A Study of the Legitimacy of Database for Processing Special Personal Data accord


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น
รายละเอียดวารสาร 6, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565): 73-95.
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน