อาจารย์พ.อ.หญิง วโรชา สุทธิรักษ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์
อีเมลติดต่อ varocha.sut@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การสร้างแนวทางการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก ช้ากว่ากำหนด