ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าออนไลน์ประเภทเครือข่ายสังคมกรณีศึกษาสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย.
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าออนไลน์ประเภทเครือข่ายสังคมกรณีศึกษาสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ.
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2565) หน้า 138-151.
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2022
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าออนไลน์ประเภทเครือข่ายสังคมกรณีศึกษาสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน