อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ sanchaiya.pas@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 8 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การจัดการพลังงานชุมชนตามมาตรฐาน ISO 50001 และการควบคุมระบบแสงสว่างภายในอาคารด้วยการแจ้งเตือนการใช้พลังงานแบบดิจิตอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสมาร์ทกริด เสร็จสิ้น
ปฏิพัฒนาการเพื่อหาขอบเขตบนและล่างของแบบจำลองการสูญเสียในเส้นทางการแพร่กระจายกคลื่น เสร็จสิ้น
การวิเคราะห์ปัจจัยลงทุนผู้ผลิตเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตในระบบการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุทานตามมาตรฐาน Transport: ISO 9001 เสร็จสิ้น
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพระบบแสงสว่างภายในอาคารของหลอดดิสชาร์จความเข้มสูงด้วยอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิก เสร็จสิ้น
การควบคุมระบบจัดการพลังงานของระบบทำความเย็นและปรับอากาศด้วยวัฎจักรทำความเย็นแบบอัดไอเพื่อประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7 เสร็จสิ้น
การวางแผนจัดการพลังงานในระบบทำความเย็นและปรับอากาศด้วยวัฎจักรการทำความเย็นแบบอัดไอในหอระบายความร้อนเพื่ออนุรักษ์พลังงานโดยใช้การตัดสินใจแบบฟัซซี่ เสร็จสิ้น
TCSC Contribution for Transient Stability Increasing of Nonlinear Co-ordinated Generator Excitation on 230 kV Distribution System due to Outages in Hybrid Micro-Smart Grid เสร็จสิ้น
Optimal of Robust Power Flow Control by UPFC with Adaptive Observer and Local Measurement for Stability of a Flexible AC System Using Fuzzy Logic Controller เสร็จสิ้น