การควบคุมระบบจัดการพลังงานของระบบทำความเย็นและปรับอากาศด้วยวัฎจักรทำความเย็นแบบอัดไอเพื่อประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7
Energy Management System Control of Refrigeration System and Air condition with The Vapor Compression cooling Cycle for Energy Saving in Industrial Plant Using ARM7 Microcontroller


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 27 กันยายน 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 กรกฎาคม 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล