การวิเคราะห์ปัจจัยลงทุนผู้ผลิตเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตในระบบการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุทานตามมาตรฐาน Transport: ISO 9001
Analysis of Investment factors in Electric Power Innovation Technology Manufacturers for Production Quality Control in Logistics and Supply Chain Management System with Transport Standards: ISO 9001


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 พฤษภาคม 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน ส่วนตัว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล