การจัดการพลังงานชุมชนตามมาตรฐาน ISO 50001 และการควบคุมระบบแสงสว่างภายในอาคารด้วยการแจ้งเตือนการใช้พลังงานแบบดิจิตอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสมาร์ทกริด
Community Energy Management of Std. ISO 50001 and indoor Lighting Systems Control with Energy Digital Warning System for Increasing Efficiency Using Smart Grid Technology


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 3 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 29 พฤศจิกายน 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 กันยายน 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล