คุณภาพการให้บริการของนิติบุคคล อาคารชุด บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จำกัด
The Service Quality of Juristic Persons in Primo Management of Condominium Co., Ltd.


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564. หน้า 182-193
URL อ้างอิง https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/article/view/251972/173710
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.8
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน