การศึกษาการปรับตัวต่อสภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก: กรณีศึกษาผู้มีประสบการณ์การสูญเสียในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
Study of Adaptation to the State of Grief from LossBeloved Person: A Case Study of Person who has Lost Experience in Din Daeng District, Bangkok


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการศิลปศาสตรประยุกต์
รายละเอียดวารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2563, หน้า 62-75
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2020
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน