การสื่อสารการตลาดผ่านตราสัญลักษณ์องค์กร
การสื่อสารการตลาดผ่านตราสัญลักษณ์องค์กร


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 11 (ม.สยาม)วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
รายละเอียดวารสาร หน้า 215 - 227
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ -
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน