ภาพชนชั้นล่างในภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่
ภาพชนชั้นล่างในภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารนิเทศสยามปริทัศน์
รายละเอียดวารสาร ฉบับที่ 20 ปี 1 หน้า 131-144
URL อ้างอิง
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2020
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน