ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อตระกูล อุบลวัตร


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิเทศศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชา นวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์
อีเมลติดต่อ tortrakool.ubo@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
ค.ด. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
รายการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เสร็จสิ้น
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เฟซบุ๊กบนแฟนเพจฟุตบอล ช้ากว่ากำหนด