อาจารย์เครือวัลย์ เคลื่อนสูงเนิน


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สำนักคณบดี
ตำแหน่งบริหาร รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมลติดต่อ kruawan.kru@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 0 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
- -