การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Ari ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
A STUDY OF MARKETING MIX FACTORS THAI HAVE RELATIONSHIPS WITH ARI BRAND DECISION OF CONSUMERS IN BANGKOK


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร รายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียดวารสาร 1/5/1189-1205
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.2
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2019
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน