คุณภาพชีวิตในการทํางานและคุณภาพชีวิตของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
Quality of Work-Life and Quality of Life for Hotel Staff in Bangkok under the Circumstances of COVID-19


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารศิลปศาสตรและอุตสาหกรรมบริการ
รายละเอียดวารสาร Vol. 4 No. 2 July - December 2021 หน้า 410-426
URL อ้างอิง https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JLASI/article/view/249006/168182
Impact Factor 0
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน