ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตพยาบาลกับการรับรู้สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของบัณฑิตพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Relationship between Satisfaction of Employer and Perceived Competencies of Professional Nurse Graduated, Kasem Bundit University


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลสาธารณสุข
รายละเอียดวารสาร 35 (1), 37-52
URL อ้างอิง https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/download/246202/169240/
Impact Factor 0.8
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2020
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.2
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน