การพัฒนาตัวแบบเชิงกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพมิ่ ของการจัดการแข่งขันตะกร้ออาชีพในประเทศไทย
THE DEVELOPMENT OF A STRATEGIC MODEL FOR VALUE ADDED CREATION OF THE PROFESSIONAL TAKRAW COMPETITION IN THAILAND


ข้อมูลการนำเสนอ
ระดับ ระดับชาติ
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
รายละเอียดวารสาร 1/23/83-101
URL อ้างอิง
Impact Factor 0.6
TCI กลุ่มที่ 2
ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ 2021
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ -
ระดับคุณภาพ 0.6
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน